Viktiga årtal i kårens historia

Nedan följer ett utdrag över viktiga datum i kårens historia från kårens skrift som kom ut vid 100-årsjubiléet

1905: Skogshögskolans studentkår bildas 18 maj, under namnet Slcogsinstitutets studentförening. Erik Hedemann-Gade är förste ordförande. Bara den äldre av två kurser får dock vara med.

1908: Klubbmästarposten tillkommer. Också yngrekursare kan nu bli medlemmar.

1913: Kåren inrättar ett ”Nationslån” som studenterna kan använda, istället för att låna privat till studier.

1914: Vid årsskiftet 1914/15 byter Skogsinstitutet namn till Skogshögskolan, och kåren byter namn till Skogshögskolans elevkår.

1915: Kårobligatorium införs i december.

1917: Skogshögskolan flyttar till nya lokaler vid Brunnsviken i Stockholrn. Idag är byggnaden en del av Stockholms universitet och inrymmer institutionerna för psykologi och pedagogik.

1918: Den första visboken kommer ut.

1942: Studierådet bildas.

1944: Kårrådet och Plats&PR bildas, fast Plats&PR heter på den tiden Plats- och lönekommittén.

1945: Utlandskommittén bildas.

1956: Ett socialt utskott bildas för att hantera bland annat studielån och stipendieärenden

1968: Kåren beslutar att inkomsterna från julgrans~örsäljningen ska gå till att bekosta utlandsresan. Så är det fortfarande.

1978: Praktiktermin införst. Utbildningen på Skogshögskolan flyttas från Stockholm till Umeå, och kontakterna mellan äldrekorsare och de som läser sitt Garpenbergsår blir betydligt mer sporadiska.

1980. Kåren argumenterar för att merkantila inriktningen ska ligga i Umeå den också, så att studenterna som läser denna inte ska behöva flytta tre gånger (Garpenberg-Umeå-Uppsala). SLU väljer dock att behålla den i Uppsala, och där finns den än idag Antalet utbildningsplatser ökar från 40 till 60. Utbildningen till jägmästare omfattar 200 poäng U^I1 der fyra och ett halvt år, eftersom fältstudierna sommartid också räknas in i poängen.

1981-82: Kårhuset byggs. I trä, förstås.

1993: Ny högskoleförordning, vilket innebär att för att få ut jägmästarexamen (M SC in Forestry) måste man från och med detta år skriva ett examensarbete om 20 poäng istället för tidigare 10.

1994: Praktikterminen tas bort.

1996: Jägmästarprogrammet läggs ner och ersätts av skogsvetarprogrammet. Garpenbergsaret försvinner också, och den totala utbildningstiden kortas till fyra ar Programmet har 100 utbildnings platser i Umeå och 40 i Uppsala

1998: SLU i Umeå startar ett nytt magisterprogram Mark- och miljöprogrammet, vars studenter också. kommer att höra till Skogshögskolans studentkår som därmed för första gången har medleyn olika program.

2000: Sista året som skogsvetarstuderande antas med start i Uppsala.

2001: Kårhuset byggs ut, men vi fyller det fortfarande vid större sittningar!

2002: Jägmästarprogrammet återuppstår. Idag (2005) gäller ”öppen ingång” där man kan välja mellan att läsa fyra och ett halvt år och ta ut sk skoglig magisterexamen, eller fem år och jägmästarexamen. Antalet platser är återigen 80, och efter grundkurserna kan man välja att studera i Umeå, Alnarp eller Uppsala. Antalet sökande stiger stadigt.

2005: Mark- och miljövetarprogrammet läggs ner och ersätts av Miljöövervakningsprogrammet. Skogshögskolans Studentkår firar sitt hundraårsjubileum.