Jakt PM

Jakt PM SHS Jaktvårdsförening 2017/2018

 • Varje jaktdeltagare skall:

– Ha jaktkort och för att kunna kvittera ut ett sådant av sekreteraren krävs att man har ansvarsförsäkring, statligt jaktkort, berörda skjutintyg, vapenlicens, vara medlem i skogshögskolans studentkår och vara medlem i jaktvårdsföreningen.

– Använda sig av jaktradio 155 MHz.

– Ha väl inskjutet vapen.

– Alltid ta del av och förstå de instruktioner som jaktledaren meddelar.

– Vara helt nykter under jakten.

 • Vid jakten skall alla deltagare bära röd/orange hattband eller motsvarande, hundförare rekommenderas att bära en röd/orange jacka eller väst.
 • Det är skyttens ansvar att ta reda på var passgrannar finns och förbjudna skjutriktningar. Alla förbjudna skjutriktningar är inte utmärkta. Fråga om du är osäker.
 • Laddning och patron ur får endast ske på tilldelat pass, i övrigt alltid utdraget slutstycke, brutet vapen eller motsvarande.
 • Jakten startas och avslutas på jaktledarens direktiv. Jaktledaren kommer inte att starta en jakt utan att alla befinner sig på sina tilldelade pass. Hittar du inte till ditt pass så måste du meddela det till jaktledaren.
 • All skottlossning sker på skyttens eget ansvar.
 • Innan skott avlossas skall Du konstatera att:
  1. Djuret är skjutbart
  2. Skjutriktningen är ofarlig för allmänhet och deltagare.
  3. Inga hundar finns i närheten
  4. Godtagbart kulfång (träd är INTE kulfång)
  5. Skottfältet är rent och inte för långt.
 • Ingen får lämna tilldelat pass utan jaktledarens godkännande.
 • Går påskjutet vilt undan skall Du memorera händelseförloppet (kön, skottplats, träffbild, flyktväg, hund efter?, antal djur i grupp etc) för att underlätta eventuellt eftersök.
 • Även personer som medföljer som sällskap under jakten skall rätta sig efter detta PM och övriga anvisningar som utfärdas av jaktledaren.
 • Tornen beträds på egen risk.
 • Smyg ut till passen för att vi ska få en roligare och effektivare jakt.
 • Vi kommer endast att skjuta älg under gemensamhetsjakterna på älg om inte jaktledaren säger något annat.
 • Det är för varje medlem endast tillåtet att skjuta på en älg per tillfälle, den påskjutna älgen skall vara urtagen innan det är tillåtet att skjuta på fler älgar.
 • Vid skott mot vuxna hondjur skall skytten med säkerhet veta att hon inte är kalvförande.
 • Som hundförare ska du ofta rapportera var du och hunden befinner sig i såten, så att passkyttarna vet var dem har dig.
 • Ska du jaga älg eller kronvilt så ska du alltid kolla hemsidan innan du ger dig ut och jagar, så du vet vilka och hur många djur vi har kvar på tilldelning i det aktuella jaktområdet!!!
 • Vid enskild jakt på älg (ej gemensamhetsjakt) skall alltid en tillförordnad jaktledare utses. Vid påskjutet djur är den tillförordnade jaktledaren skyldig att kontakta jaktledaren innan eftersök påbörjas.
 • Om någon av ovanstående regler överträds kan jaktledningen besluta om avstängning för kommande jakter
 • Viktiga telefonnummer:

– Jaktledare: Jon Nordström, 0730622927

– Vice jaktledare: Torben Svensson, 0730402733

– Slakteriansvarig: Rasmus Vikström. 0733290823

– Polisen: 11414