Värdegrund

SHSlogo_300.jpg

Denna värdegrund har till syfte att göra skogshögskolans studentkår till en miljö där alla känner sig välkomna och där alla blir bra bemötta. Alla kårens medlemmar förväntas tillsammans ta ansvar för att följande punkter efterlevs i alla kårens aktiviteter.

Jämlikhet

Alla människor har lika värde oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Öppenhet

Olikhet är en tillgång och alla ska känna sig inkluderade I kårens gemenskap. Alla ska bemötas med fördomsfrihet och acceptans.

Respekt

Ta tillvara på och hänsyn till människors förutsättningar
och respektera deras åsikter.