Jakt-PM SHS Jaktvårdsförening 2023/2024

Varje jaktdeltagare skall: 

 • Inneha jaktkort och för att kunna kvittera ut ett sådant av sekreteraren krävs att man har  ansvarsförsäkring, statligt jaktkort, berörda skjutintyg, vapenlicens, vara medlem i skogshögskolans  studentkår och vara medlem i jaktvårdsföreningen. 

 • Använda sig av jaktradio 155 MHz, Kanal 3 gäller om inget annat meddelas.  

 • Ha väl inskjutet vapen. 

 • Alltid ta del av och förstå de instruktioner som jaktledaren meddelar. 

 • Vara helt nykter under jakten.  

● Vid jakten skall alla deltagare bära röd/orange hattband, keps eller motsvarande, hundförare  rekommenderas att bära en röd/orange jacka eller väst. 

● Det är skyttens ansvar att ta reda på var passgrannar finns och förbjudna skjutriktningar. Alla  förbjudna skjutriktningar är inte utmärkta. Fråga om du är osäker och tumma aldrig på säkerheten! ● Laddning och patron ur får endast ske på tilldelat pass, i övrigt alltid utdraget slutstycke, brutet vapen  eller motsvarande. 

● Jakten startas och avslutas på jaktledarens direktiv. Jaktledaren kommer inte att starta en jakt utan att  alla befinner sig på sina tilldelade pass. Hittar du inte till ditt pass så måste du meddela det till  jaktledaren. 

● All skottlossning sker på skyttens eget ansvar. 

● Innan skott avlossas skall Du konstatera att: 

 1. Djuret är skjutbart. 

 2. Skjutriktningen är ofarlig för allmänhet och deltagare. 

 3.  Inga hundar finns i närheten. 

 4. Godtagbart kulfång (träd är INTE kulfång). 

 5. Skottfältet är rent och inte för långt. 

 6. Du känner dig säker på dina förmåga att skjuta ett dödligt skott. 

● Ingen får lämna tilldelat pass utan jaktledarens godkännande. 

● Går påskjutet vilt undan skall Du memorera händelseförloppet (kön, skottplats, träffbild, flyktväg, om  hund är efter, antal djur i grupp etc) för att underlätta eventuellt eftersök. 

● Även personer som medföljer som sällskap under jakten skall rätta sig efter detta PM och övriga  anvisningar som utfärdas av jaktledaren. 

● Tornen beträds på egen risk.  

● Smyg ut till passen för att vi ska få en roligare och effektivare jakt. 

● Vi kommer endast att skjuta älg under gemensamhetsjakterna på älg om inte jaktledaren säger något  annat. 

● Det är för varje medlem endast tillåtet att skjuta på en älg per tillfälle, den påskjutna älgen skall vara  urtagen innan det är tillåtet att skjuta på fler älgar. 

● Vid skott mot vuxna hondjur skall skytten med säkerhet veta att hon inte är kalvförande. Rapportera i  radion om du sett ko med kalv så minimeras risken att kon blir skjuten före sin kalv. ● Som hundförare ska du ofta rapportera var du och hunden befinner sig i såten, så att passkyttarna vet  var dem har dig.  

● Ska du jaga älg eller kronvilt så ska du alltid kolla hemsidan innan du ger dig ut och jagar, så du vet  vilka och hur många djur vi har kvar på tilldelning i det aktuella jaktområdet! 

● Vid enskild jakt på älg (ej gemensamhetsjakt) skall alltid en tillförordnad jaktledare utses. Vid påskjutet  djur är den tillförordnade jaktledaren skyldig att kontakta jaktledaren innan eftersök påbörjas. 

● Om någon av ovanstående regler överträds kan jaktledningen besluta om avstängning för kommande  jakter. 

Viktiga telefonnummer: 

 • Jaktledare: Petrus Lestander 073 263 40 37 

 • Vice jaktledare: Matteus Åslund 070 347 39 67

 • Slakteriansvarig: Lukas Bergvik 070 526 43 03 

 • Polisen: 11414

Den enskilda jägaren bär ansvaret att ha ordning på gällande jakttider och kvarvarande tilldelning. För tilldelning: https://jaktrapport.se/

För frågor om tilldelning, jakttid mm kontakta jaktledare/ Vice jaktledare.