Skogshögskolans studentkår

”Skogshögskolans studentkår har till uppgift att främja studierna vid Sveriges Lantbruksuniversitet och att tillvarataga medlemmarnas intressen, bevara kårens traditioner samt att verka för god kamratskap bland medlemmarna.”
Ur SHS stadgar §1.2

Skogshögskolans studentkår består utav oss studenter som läser Skogsvetarprogrammet/Jägmästarprogrammet på Sveriges lantbruksuniversitet (SLU). Vi driver tillsammans kåren genom ideellt arbete för att höja kvalitén på utbildningen och göra tiden på SLU så rolig som möjligt, genom att anordna varierande aktiviteter.

Inom kåren ska det finnas någonting för alla!

Kåren är beroende av sina medlemmar samt allas enskilda engagemang och deltagande för att kunna leva vidare.