Medlemskap i Jaktvårdsföreningen

Vid frågor maila jvf@stud.slu.se

Medlemskap

Medlemskapet i föreningen kostar 300 kr årligen, men 100 kronor betalas tillbaka om man lämnar in en del av jaktkortet med ifylld avskjutningsstatistik samt närvarar vid föreningens årsmöte. För medlemskap i föreningen krävs från och med 2010 att man först är medlem i Skogshögskolans Studentkår. Genom att gå med i föreningen binder man upp sig till att medverka på två dagsverk per jägare och år, där dagsverk innebär det som styrelsen/medlemmarna lägger fram som förslag som t.ex. byggandet av nya torn och mycket annat.

 • Uteblir man från dem åläggs man att betala 600 kronor per uteblivet dagsverk.

 • Medlemsavgiften betalas in på BG 623 -0551 med namn och klass i meddelandefönstret


För de medlemmar som önskar lösa jaktkort krävs:
 1. Betala Jaktvårdsföreningens medlemsavgift via internet, (kvitto skall uppvisas) se bank giro nummer ovan.

 2. Statligt jaktkort.

 3.  Ansvarsförsäkring (t.ex. medlem i Svenska Jägareförbundet).

 4.  Berörda skjutintyg.

 5. Skogshögskolans studentkårs kort eller kvitto

OBS! Medlemmen måste själv kontakta JVF:s styrelses sekreterare för att få sitt jaktkort utskrivet och detta skall ske i god tid innan första jakttillfälle, lämpligt tillfälle kommer att ges under älgjaktsmötet som kommer att hållas i höst.

Delta som skytt på gemensamhetsjakter

För att få vara med som skytt under anordnade gemensamhetsjakter krävs det förutom alla nödvändiga intyg och licenser, en fungerande jaktradio av modell 155 Mhz samt ett glatt humör.


Information om Skjutbanan i Sävar och möjligheten att köpa älgkött

Medlemskapet ger även tillträde till Sävar jaktskyttebana som får disponeras av föreningsmedlemmarna, kostnaden för lerduvor tillkommer självklart. För 2021 gäller priset 40:-/serie (Skeet/Trap). Var noga med att betala och göra rätt för er när ni använder skjutbanorna. Följ de anvisningar och instruktioner som finns angivna på skjutbanan. Medlemskap innebär även att älgkött kan köpas efter jakten enligt kölista alt. om man själv är skytt så blir man prioriterad. Enbart tillträde till Sävar jaktskyttebana och möjligheten att köpa älgkött kan man få om man blir en medlem/stödmedlem för 300 kr per år. Som stödmedlem behöver man dock inte medverka på några dagsverken eller vara medlem i Skogshögskolans studentkår.

Alla JVF:s medlemmar måste  lösa ett kostnadsfritt medlemskap i Sävar JSK via Cardskipper för att få tillgång till skjutbanan. Detta innebär att JVF:s medlemmar själva måste ta kontakt med Sävar JSK för att få digitala medlemskort direkt i

Cardskipper-appen. Maila savarjsk@gmail.com och ange Förnamn, Efternamn, Personnummer, Mail och Jaktlag.

För mer info om detta: www.savarjsk.se/medlemskap


Skjutintyg

Godkänt skjutintyg krävs för ALL jakt efter markvilt med kulvapen samt jakt med hagelvapen. Detta gäller på JVF:s marker vid både enskild jakt och under gemensamhetsjakter. Alla prov skall vara utförda efter den första maj det aktuella kalenderåret. Som exempel, för att jaga under jakt året 23/24, betyder det att du tidigast får avlägga provet den 01-05-2023,för att det skall gillas. Vid genomförandet av de två nämnda skjutproven behöver den berörda skytten ha med sig två vittnen som styrker ett godkänt genomförande och resultat.

Instruktion skjutprov kulvapen

I syfte att främja god kompetens och för att minimera skadeskjutningar avläggs årligen ett skytteprov för kulvapen. Ett avlagt prov med godkänt resultat krävs för jakt efter markvilt med kulvapen på JVF:s marker.

Genomförande

Kompetensprovet för jakt med kulvapen genomförs på Älgbana (80m viltmål). Skjutningen skall genomföras på stående plus löpande måltavla. Varje lopp börjar med att älgfiguren står strax utanför markörskyddet. Hela figuren ska vara synlig, men nosen får befinna sig högst fem meter framför murens kant. Ett skott avlossas mot den stående figuren, som startas på skottet med en fördröjning på två sekunder (+/- 1s) och då ger tillfälle till ett skott mot löpande älg. En serie omfattar två lopp, ett i vardera riktningen. Skjutställningen är stående, tillåtna hjälpmedel är enkel skjutkäpp eller rem-/midjestöd. Över varje serie skall skjutprotokoll föras.

Skjutresultaten skall därvid antecknas enligt följande: 51                                        antecknas som   51

5                                          ”                         5

4                                          ”                         4

3                                          ”                         3

träff inom träffomr.            ”                         T

Kravgräns

För godkänt genomförande krävs resultat motsvarande Jägareförbundets Älgskyttemärke i silvervalör. Dvs. tre serier med minst 14 poäng per serie och med samtliga skott inom träffområdet.


Instruktion skjutprov hagel

I syfte att främja god kompetens och för att minimera skadeskjutningar avläggs årligen ett skytteprov för hagelvapen. Ett avlagt prov med godkänt resultat krävs för jakt med hagelvapen på JVF:s marker.

Genomförande

Kompetensprovet för jakt med hagelvapen genomförs på Skeetbana genom att skjuta en serie om sex duvor, uppdelat på tre från- respektive motduvor. Skytten placerar sig vid stationen närmast Lådan och får sex duvor att skjuta. Varannan duva från låda och torn. Skytten disponerar två patroner per duva. Efter påbörjat prov skall samtliga duvor skjutas utan längre avbrott.

Kravgräns

För godkänt genomförande krävs träff i fyra av sex duvor. En duva är att räkna som träffad då minst en tydlig bit lossnar från denna.

 
Gästkort

Som medlem i JVF har man rätt att medhava gäst vid totalt två jaktdagar. Det är upp till medlemmen själv om man vill medhava 2 gäster vid ett tillfälle eller om man delar upp jaktdagarna till två separata gäster. Som medlem har man fullt ansvar för sina gäster och ansvarar för att gästen kan visa upp alla handlingar som krävs för att jaga på JVFs marker. Med dessa handlingar menas licenser, statligt jaktkort, ansvarsförsäkring samt gästkort. Gästen skall också läst igenom gällande jakt PM och vara införstådd med reglerna i detta.

 • Gästkorten (högvilt/småvilt) löses på Köp jaktkort online för jakt hos Holmen Skog till en kostnad av 100kr per jaktdag. Styrelsemedlem i JVF ska kontaktas vid lösandet av gästkort.

 • Älg fälld av gäst på tillfaller JVF. Fällt småvilt tillfaller jaktgästen. Gästen har rätt att köpa älgen enligt gällande prislista. Eventuell trofé tillfaller skytten.

 • Önskar man lösa gästkort skall man ha läst igenom dessa regler samt skriva under på att man förstått dessa. Detta gäller både JVF medlemmen samt gästen.

JVF:s egna medlemmar har alltid företräde till gemensamhetsjakter. Önskar man medföra gäst under gemensamhetsjakt skall detta meddelas jaktledaren via e-mail. Det samma gäller om gästen önskar släppa hund under gemensamhetsjakt.

 • Har man med gäst skall denna jaga på samma områden som JVF medlemmen bokat och på samma mark som denna. Man bokar alltså inte upp områden på separata marker.

 • Om någon av överstående regler överträds har styrelsen rätt att besluta om avstängning för kommande jakter.